Vår integritetspolicy

Market Solutions Sverige AB, 556898-0816, behandling av personuppgifter

Syfte

Vi på Market Solutions Sverige AB, 556898-0816 (nedan MSS) värnar om din personliga integritet och vi vill göra vårt yttersta för att du ska kunna känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara på dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

I följande avsnitt hittar du information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas och dina rättigheter m.m.

Vilka uppgifter behandlar vi och varför?

Vi behandlar dina uppgifter i många olika syften, men framför allt gör vi detta för att hantera ditt kundförhållande med oss, t.ex. för att registrera dina uppgifter i vårt kundregister, för att kommunicera med dig om kundförhållandet, skicka aviseringar, säkerställa att dina uppgifter är uppdaterade och korrekta, samt dokumentera träffade avtal och interaktioner med dig. Vi behandlar också dina uppgifter i syfte att hantera förfrågningar från dig, t.ex. om oss och våra produkter och tjänster i olika kanaler och för att hantera ärenden i kundservice. Vi vill även kunna erbjuda, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter och skapa riktigt attraktiva erbjudanden för våra kunder. I linje med detta behandlar vi dina uppgifter i syfte att genomföra kundanalyser på en övergripande nivå, t.ex. för att utveckla affärsmetoder, analysmodeller, kund- och affärsstrategier samt i syfte att ta fram rapporter och statistik för uppföljning och utvärdering av vår verksamhet. Vi behöver även dina uppgifter för att kunna lämna rätt kommunikation och erbjudanden till dig, i rätt tid och i rätt kanal.  För att säkerställa allt detta behandlar vi dina personuppgifter, men det är viktigt att du vet att du inte skyldig att lämna dina uppgifter till oss, men om du inte gör det är det inte säkert att vi till fullo kan erbjuda dig våra tjänster och produkter.

Nedan hittar du förklaringar till vilka kategorier av uppgifter vi samlar in och vilken rättslig grund vi har till behandlingen.

Uppgifter Laglig grund för behandlingen
Identitetsuppgifter, t.ex. namn, kundnummer och personnummer

Kontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer

Kundengagemang, t.ex. uppgift om vilka produkter och tjänster som du har

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt kundavtal med dig och för att

tillgodose vårt berättigade intresse av att

följa upp och utvärdera vår verksamhet samt

kommunicera personlig och relevant information och erbjudanden till dig.

Teknisk data, cookies, t.ex. Google Analytics Samtycke

Hur får vi tillgång till personuppgifterna?

Vissa personuppgifter får vi tillgång till genom att du själv tillhandahåller oss denna och vissa uppgifter får vi genom att du t.ex. besöker vår hemsida. Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

  • Offentliga register
  • Du anlitar oss
  • Du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
  • Du svarar på enkäter och undersökningar
  • Du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss
  • Genom att du samtycker till användandet av teknisk data, cookies m.m.

Hur delas dessa uppgifter (om det görs)?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Observera dock att det kan förekomma att vi enligt lag är tvungna att dela med oss av uppgifter till Polisen vid utredning av brott.

Hur länge och hur säkert sparas uppgifterna?

Vi raderar dina personuppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för oss eller t.ex. när du begärt rättning eller radering av uppgifterna. Vid den tidpunkt en uppgift inte längre är aktuell för oss eller om vi inte längre har en rättslig grund att behandla dessa uppgifter raderas eller avidentifieras dessa uppgifter snarast möjligt och senast 24 månader från nämnda tidpunkt. Vissa uppgifter för statistiska ändamål, såsom information från analysverktyg som Google Analytics, kan dock komma att sparas längre än så. Vi har valt att endast jobba med IT-system som internationellt sett uppnått en hög säkerhetsstandard, som kontinuerligt jobbar för att förbättra sin inbyggda säkerhet och som på samma sätt som vi gör sitt yttersta för att efterleva de krav som ställs i dataskyddsförordningen. Vidare är våra säkerhetssystem utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Utöver detta har vi arbetat fram interna rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Som ett exempel strävar vi efter att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vilka rättigheter har du som blir registrerad?

Dataskyddsförordningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.

Återkalla samtycke med framtida verkan

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Det betyder att om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnande samtycke.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har även rätt att, när som helst, motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från fortsatta utskick genom att anmäla detta till oss, t.ex. genom att klicka på en avregistreringslänk i utskicket eller kontakta kundservice.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet, till skillnad från rätten till registerutdrag, omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Ändringar och tillägg till integritetspolicyn

Integritetspolicyn kan komma att ändras från tid till annan, därför rekommenderar vi att du regelbundet klickar på länken för att kunna ta del av den senaste versionen av Integritetspolicyn.