Register för personuppgifts­ansvarig

 

Namn och kontaktuppgifter

Market Solutions Sverige AB, Töpelsgatan 5A, 416 55 Göteborg är personuppgiftsansvarig och ansvarig för att företagets integritetspolicy efterlevs och således att behandlingen av personuppgifter är förenlig med dataskyddsförordningen. Har du frågor kring företagets integritetspolicy eller i övrigt vill komma i kontakt med oss är du välkommen att besöka vårt kontor på ovan angiven adress, besöka vår hemsida www.marketsolutions.se eller ringa och/eller mejla till oss.

MSS är inte gemensamt personuppgiftsansvarig med annat företag/annan organisation. MSS saknar företrädare och dataskyddsombud.

MSS är personuppgiftsbiträde i förhållande till vissa av sina kunder. MSS förbinder sig såsom personuppgiftsbiträde till dessa kunder i företagets avtalsvillkor.

Ändamål med behandlingen

MSS behandlar personuppgifter för flera olika ändamål, bland annat för att kunna utföra våra lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter med våra kunder och i övrigt för att hantera våra kundförhållanden, men också för att utföra våra arbetsrättsliga skyldigheter för våra anställda.

Kategorier av registrerade och kategorier av personuppgifter

MSS behandlar endast personuppgifter om personer över 18 år. Företaget riktar sig endast mot svenska företag, vilket innebär att företaget endast behandlar personuppgifter avseende personer som befinner sig inom landets gränser.

MSS behandlar endast de personuppgifter som behövs för att kunna uppfylla våra lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter samt de personuppgifter som i övrigt krävs för att upprätthålla våra förpliktelser gentemot våra kunder. Företaget behandlar så få integritetskänsliga uppgifter som möjligt och överhuvudtaget inga särskilda kategorier av personuppgifter/känsliga personuppgifter.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut

MSS kan också komma att lämna ut personuppgifter till myndighet eller annan organisation om det krävs enligt lag.

Överföringar av personuppgifter till ett tredjeland

MSS har endast verksamhet i Sverige, vilket innebär att all personuppgiftsbehandling kommer att ske i Sverige. Det kan dock förekomma att MSS anlitar en IT-leverantör med servrar belägna i tredje land, men i det fall detta bibehålls säkerheten genom att vi endast väljer IT-leverantörer som internationellt sett uppnått en hög säkerhetsstandard och som inkluderar ett personuppgiftsbiträdesavtal i sina användarvillkor. Detta gör vi för att säkerställa att dataskyddsförordningen efterlevs även i det fall överföringar görs till tredje land. Se även vår integritetspolicy.

Tidsfrister för radering av de olika kategorierna av personuppgifter

MSS strävar efter att inte behandla personuppgifter under en längre tid än vad som behövs för att uppnå ändamålen med behandlingen. Vid den tidpunkt en uppgift inte längre är aktuell för oss eller om vi inte längre har en rättslig grund att behandla dessa uppgifter raderas eller avidentifieras dessa uppgifter snarast möjligt och senast 24 månader från nämnda tidpunkt. Se även vår integritetspolicy.

Allmän beskrivning av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

MSS har vid utformningen av datorprogram i stor utsträckning tagit hänsyn till principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.  Med anledning av att MSS inte behandlar särskilda kategorier av personuppgifter / känsliga personuppgifter bedömer vi att alltför långtgående säkerhetsåtgärder inte behöver vidtas. MSS strävar dock efter att såväl tekniskt, organisatoriskt som administrativt förhindra obehörigt användande eller obehörigt röjande. Se även vår integritetspolicy.